facebookPolityka prywatności

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) - przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych:

 

1

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

FLEXJOB Sp z o.o.

AGENCJA POŚREDNICTWA PRACY

UL. OGRODOWA 5, 47-400 RACIBÓRZ

 

2

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@flexjob.pl, telefonicznie pod nr: 32 746 01 46 lub 32 746 57 40 albo pisemnie (ul. Ogrodowa 5, 47-400 Racibórz)

3

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe zawarte w umowie pomiędzy nami oraz wszelkie dane osobowe otrzymane od Pani/Pana będą przetwarzane przez Administratora w celach niezbędnych do zawarcia oraz prawidłowej realizacji Umowy (art. 6 ust. 1) RODO.

4

Kategorie przetwarzanych danych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących kategoriach:

 1. dane identyfikujące osobę, w tym: imiona i nazwiska, PESEL (w przypadku przedsiębiorców również nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON), dane dotyczące dokumentów tożsamości (typ, numer i seria), data urodzenia, płeć, obywatelstwo, stan cywilny;

 2. dane teleadresowe takie jak: adres zamieszkania, adres do korespondencji (w przypadku przedsiębiorców również adres prowadzonej działalności gospodarczej), data zamieszkania, podane przez Panią/Pana numery telefonów (domowy, służbowy, komórkowy), adres e-mail;

 3. dane dotyczące sytuacji zawodowej oraz materialnej takie jak: wykonywany zawód, stosunek pracy, miesięczny dochód, w tym z innych źródeł niż praca zawodowa lub działalność gospodarcza, kwoty stałych i pozostałych wydatków miesięcznych, liczba osób na utrzymaniu, nazwa, adres i numer telefonu zakładu pracy, data zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

5

Źródło pochodzenia danych

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana przy zawarciu Umowy, a także podczas wykonywania obowiązków z niej wynikających.

6

Okres przez który dane będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz wynika to z obowiązujących przepisów, w szczególności terminów określonych w Ordynacji podatkowej oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego. Po wygaśnięciu Umowy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, o ile będą istniały podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody.

7

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora następującym podmiotom:

 1. Urzędom Skarbowym

 2. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

 3. Głównemu Urzędowi Statystycznemu

 4. Państwowej Inspekcji Pracy

 5. Wszelkim instytucjom państwowym (sądy, KRS, Komornicy Sądowi, Policja itp.)

 6. Docelowi pracodawcy zagraniczni.

8

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i żądania ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych osobowych z systemów Administratora, prawo do przekazania danych osobowych innemu podmiotowi oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9

Metody ochrony danych

1.Administrator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności:

  • ochronę przed dostępem nieautoryzowanym

  • ochronę przed utratą danych

 

2. Administrator stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. regularne kopie bezpieczeństwa).

3. Administrator stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, alarm).

4. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.)

 

 

 Copyright © 2010-2014 Flexjob – Agencja Pośrednictwa Pracy Spółka z o.o. Polityka prywatności

realizacja: Agencja Interaktywna zets.pl